ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΕΡΓΑ

Σπάρτα Κακόρεμα
Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW και αποδιδόμενης ισχύος 6,6 MW, βρίσκεται στη θέση «Σπάρτα Κακόρεμα» του Δ. Θηβαίων, Π. Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:
  • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
  • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2018, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του ανέρχεται στις 20 GWh.
Λουπουνάρια
Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW και αποδιδόμενης ισχύος 6,2 MW, βρίσκεται στη θέση «Λουπουνάρια» του Δ. Ευρώτα, Π. Ε. Λακωνίας και αποτελείται από:
  • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V126 – 3,45 MW
  • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2019, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του ανέρχεται στις 17 GWh.